fbpx

Regulamin
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JOYTRIP.PL
(dla umów zawartych po 16.09.2011 )

I.ZAWARCIE UMOWY
1.Stronami umowy są: JOYTRIP.PL sp. z o.o. z Siedzibą przy ul. Fieldorfa 11/3, 80-041 Gdańsk (Organizator”) oraz Uczestnik imprezy turystycznej („Uczestnik”).
2.Uczestnikiem imprezy turystycznej (Impreza) jest osoba, która zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych.
3.Zawarcie umowy o udział w imprezie turystycznej („Umowa”) następuje z chwilą podpisania jej przez Organizatora i Uczestnika oraz zapłaty min 35 % ceny (chyba, że umowa stanowi inaczej).
4.Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkiej korespondencji od Organizatora pocztą elektroniczną na adres podany przez siebie przy zawieraniu umowy. W każdym przypadku, Uczestnik obowiązany jest podać adres pocztowy. Forma korespondencji elektronicznej nie dotyczy przypadków, kiedy wyraźnie w Umowie oraz Warunkach Uczestnictwa określona jest forma pisemna. W takim przypadku, forma pisemna zostaje dotrzymana w przypadku wysłania korespondencji przez Organizatora na adres podany przez Uczestnika lub doręczenia Uczestnikowi.
5.Uczestnik zobowiązany jest uzupełnić wpłatę do 100% najpóźniej w terminie 30 dni przed datą wyjazdu (chyba, że umowa stanowi inaczej).
6.Uczestnik, który zawiera umowę w terminie 30 dni i krótszym przed rozpoczęciem imprezy zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty za imprezę w momencie zawierania umowy (chyba, że umowa stanowi inaczej).
7.Po wyczerpaniu limitu miejsc w danej imprezie lub jej części Organizator może przyjmować dalsze zgłoszenia zainteresowanych uczestników na listę rezerwową.
8.Niedopełnienie przez Uczestnika dopłaty do 100% wartości imprezy w oznaczonym terminie powoduje rezygnację Uczestnika z Imprezy.
9.Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych wynikających z działania siły wyższej.
10.W przypadku braku wymaganego minimum 25 osób z podanej miejscowości rozpoczęcia i zakończenia transportu, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany transportu poprzez zaproponowanie transportu z i do innej miejscowości nie później niż 14 dni przed wyjazdem. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zmianą miejsca rozpoczęcia i zakończenia transportu. W tym terminie, Organizator zawiadomi Uczestnika pisemnie o fakcie zmiany miejsca rozpoczęcia i zakończenia transportu w sposób wskazany przez Uczestnika zgodnie z punktem I. 4. Zmiana miejsca rozpoczęcia i zakończenia transportu może spowodować zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Imprezy.
11.W przypadku braku wymaganego minimum uczestników (70 %) Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy lub jej części najpóźniej na 30 dni przed datą jej rozpoczęcia. W tym terminie, Organizator zawiadomi Uczestnika pisemnie o fakcie odwołania imprezy lub jej części w sposób wskazany przez Uczestnika zgodnie z punktem I. 4.
12.Jeżeli Organizator, z przyczyn od niego niezależnych, jest zmuszony przed rozpoczęciem Imprezy zmienić istotne warunki Umowy, powinien o tym niezwłocznie zawiadomić Uczestnika. W takiej sytuacji Uczestnik powinien niezwłocznie poinformować Organizatora, czy przyjmuje proponowaną zmianę albo odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych wpłat.
13.W przypadku odwołania imprezy lub jej części przed rozpoczęciem Imprezy, z przyczyn niezależnych od Organizatora oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Uczestnika zgodnie z punktem I.12, Organizator niezwłocznie zawiadamia o tym Uczestnika oraz proponuje uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie (świadczenie zastępcze), w przeciwnym wypadku Organizator gwarantuje Uczestnikowi zwrot wniesionych wpłat. W przypadku, kiedy Uczestnik rezygnuje ze świadczenia zastępczego, obowiązany jest niezwłocznie, zawiadomić pisemnie Organizatora o swojej rezygnacji. Organizator zwróci wniesione wpłaty natychmiast od otrzymania pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
14.W przypadku kiedy, Organizator w trakcie trwania Imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu Imprezy, Organizator jest obowiązany bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach Imprezy odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy, Uczestnik może żądać odpowiedniego obniżenia ceny. Jeżeli wykonanie świadczenia zastępczego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest niemożliwe albo Uczestnik z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od Umowy, Organizator jest obowiązany zapewnić Uczestnikowi powrót do miejsca rozpoczęcia Imprezy lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach niegorszych niż określone w Umowie, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami.
15.Odpowiedzialność względem każdego klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez Organizatora w czasie imprezy
turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej. Ograniczenie tej odpowiedzialności nie dotyczy szkód na osobie.

II. SPOSÓB ZAPŁATY
1.Wpłaty na konto Organizatora mogą być dokonywane poprzez;
a)DotPay.pl– płatność kartą kredytową (uczestnik otrzymuje emailem od Organizatora link do strony portalu płatniczego) – w tym przypadku wszelkie prowizje za operacje ponosi uczestnik.
b)Przelewem– płatność przelewem bankowym na konto; ALIOR BANK:
18 2490 0005 0000 4530 4816 0161– w tym przypadku wszelkie prowizje za operacje bankowe ponosi uczestnik.
a.www.moneybookers.com – płatność przez email.
b.Płatność gotówką w kasie Organizatora

III. REZYGNACJA Z IMPREZY
1.Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z imprezy, za datę rezygnacji przyjmuje się:
a.dzień wpływu (pocztą, emailem lub faksem) oświadczenia o rezygnacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie imprezy
b.dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik nie dokona obowiązującej umową zapłaty ceny
c.dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie weźmie w niej udziału
2.W przypadku rezygnacji Uczestnika inicjatywy przyczyn leżących po stronie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia z otrzymanych od Uczestnika wpłat, kwot odpowiadających poniesionym dotychczas przez Organizatora kosztom.
3.W przypadku rezygnacji z listy rezerwowej Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej zaliczki.
4.Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Wskazanie takie jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Uczestnik zawiadomi go nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. Dokonane przez Uczestnika wpłaty na poczet ceny imprezy zostaną zaliczone na poczet należności osoby wskazanej przez Uczestnika. Osoba przejmująca przejmuje wszystkie wynikające z umowy między Uczestnikiem a Organizatorem obowiązki. Za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz opłatę manipulacyjną odpowiadającą kosztom poniesionym przez organizatora turystyki w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej, Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
5.Uczestnik może zawrzeć Umowę ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z udziału w imprezie gwarantującą zwrot wpłaconych kwot przed rozpoczęciem imprezy,

IV. REALIZACJA UMOWY
1. Organizator jest odpowiedzialny za przebieg imprezy zgodny z programem. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie bezpośrednio przedstawicielowi Organizatora w trakcie trwania Imprezy. Uczestnik może również złożyć Organizatorowi reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania Umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
Organizator podejmuje natychmiastowe działania w celu wyjaśnienia reklamacji. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania Imprezy w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Organizator jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.
2. Organizator oświadcza, że podczas realizacji imprezy posiadać będzie ważne:
a. Zezwolenie w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju wydane przez Wojewodę Pomorskiego.
b. POLISĘ UBEZPIECZENIA stanowiącą gwarancję wypłacalności Organizatora – upoważnienie do dysponowania środkami z w/w polisy ubezpieczeniowej
organizatora posiada Marszałek Województwa Pomorskiego

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.W sprawach nieuregulowanych Umową – z Uczestnikiem zastosowanie mają odpowiednio: Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wysyłam...